Poslanie školy:


Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.
Napoleon Hill

Prečo ti bude u nás najlepšie:


G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti
OZNAM!!!
Gymnázium Mikuláša Kováča vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-19933/60069:2-10B0 zo dňa 13.11.2015 otvára od 1.9.2016 nový študijný odbor:
bilingválne päťročné slovensko – čínske štúdium.
Záujemcovia o tento študijný odbor si musia podať prihlášku na štúdium do 20.2.2016 na príslušnú ZŠ. Bližšie informácie o štúdium radi poskytneme na Dni otvorených dverí 11.02.2016 v ESC, Na Troskách, Banská Bystrica od 13:00 hod. do 17:00 hod., resp. na t.č 048/4230061, 048/4131809 alebo sekretariat@gmkbb.edu.sk, skola@gmkbb.edu.sk.-->

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

Aktuality:

19.9.2016 - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Študenti slovensko-španielskej bilingválnej sekcie na GMK majú možnosť už počas svojho štúdia uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi - ako tlmočníci španielskeho jazyka a viacerí túto pracovnú príležitosť využívajú. Študenti štvrtého a piateho ročníka tento rok tlmočili pre hosťujúcich mexických inštruktorov v závode Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. a zhodli sa na tom, že získali do života neoceniteľnú skúsenosť.
14.9.2016 - Riaditeľské voľno v piatok
Gymnázium Mikuláša Kováča oznamuje žiakom, že na deň 16.9.2016 (piatok) je vyhlásené riaditeľské voľno.
23.8.2016 - Zoznam učebníc a učebných pomôcok – 1. ročník štúdia – čínske/ španielske
Zoznam učebníc a učebných pomôcok – 1. ročník štúdia – čínske/ španielske nájdete TU!!!
23.8.2016 - Otvorenie školského roka
Oznam o otvorení školského roka nájdete TU!!!
12.8.2016 - ISIC preukazy
Gymnázium Mikuláša Kováča oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne: od 23. – 31. 8. 2016 v čase od 8. 30 hod. – 13. 00 hod. u p. Maťašovej v pavilóne B na prízemí.
15.7.2016 - Oznam školské prázdniny
Oznam o úradných hodinách počas letných prázdnin nájdete TU!!!
7.7.2016 - PRVÁCI POZOR!!!!!!
Vážení rodičia,
ešte raz sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám preukázali tým, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa na našu školu.
Zároveň Vám vopred oznamujeme, že žiaci, ktorí si vybavujú ubytovanie na školskom internáte nie sú povinní stravovať sa v jedálni školského internátu. Gymnázium Mikuláša Kováča ponúka výbornú príležitosť obedov vo vlastnej školskej jedálni priamo v areáli školy.
Žiak sa teda môže počas obednej prestávky (12,30 –13,05), pohodlne naobedovať v našej jedálni a nie je odkázaný čakať na koniec vyučovania (14,40) a až vtedy ísť do jedálne školského internátu vzdialenej od školy cca 500 m. Všetky informácie ohľadom stravovania (cena, forma úhrady...) nájdete na web stránke www.gmkbb.sk sekcia Škola – Jedáleň.

Informácie o slávnostnom otvorení školského roka a termínoch rodičovských združení Vám budeme posielať na sklonku letných prázdnin.

S pozdravom
PaedDr. Alena Paulová v.r.
riaditeľka školy
20.6.2016 - Štrukturovaný dialóg o EU
Informácia o Štrukturovanom dialógu o EU nájdeš TU!!!
Ďalšie informácie získaš na: http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/
28.4.2016 - Prijímacie skúšky - aktualizácia
V sekcií Uchádzači, podsekcií prijímačky pribudli aktualizované zoznamy prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v náhradnom termíne a po zápise do I. ročníka slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia aj slovensko - čínskeho bilingválneho štúdia
18.4.2016 - Tlmočník španielčiny
Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., má záujem o tlmočníka:
- zo španielčiny do slovenčiny a naopak
- na obdodie od 2-5-2016 do 15-7-2016 na 5 dní v týždni po 8 hod
V prípade záujmu kontaktujte sekretariát školy na tel. čísle 048/4230061
29.3.2016 - Výsledky zo súťaže Angličtinár roka
Výsledky súťaže Angličtinár roka si môžete pozrieť tu
11.3.2016 - Plenárne zasadnutie rodičovského združenia (Na stiahnutie - doc)
Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča PaedDr. Alena Paulová v zmysle ods. 5 §1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v zmysle listu odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OS1-2016/006735-004 zvoláva plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2016 o 16.00 hod..
Program: voľba zákonných zástupcov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča.

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

10.3.2016 - EDUKA 2% z dane
Milí rodičia a priatelia Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici,
Ešte ste sa nerozhodli komu venovať svoje 2% z dane z príjmu ?
Budeme veľmi radi, ak ich venujete nášmu občianskemu združeniu Eduka pri Gymnáziu, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Cieľom činnosti združenia je rozvíjanie duchovných a fyzických hodnôt, podpora zdravia, výchovy, vzdelávania a športu žiakov a učiteľov Gymnázia na Mládežníckej 51 v Banskej Bystrici.
Vaše 2% budú použité pri:
€ organizovanií výchovno-vzdelávacích, umelecky a jazykovo zameraných pobytov pre žiakov a učiteľov školy,
€ podporovaní voľnočasových aktivít v oblasti samovzdelávania, kultúry, umenia, zdravia, športu a turistiky žiakov a učiteľov školy
€ nákupe a modernizácii učebných pomôcok, odborných učební, laboratórií a odborných kabinetov,
€ rozširovanie a využívanie výpočtovej techniky,
€ dopĺňanie knižničných zbierok,
€ zlepšovanie študijných podmienok žiakov a pracovných podmienok učiteľov,
€ poskytovanie pomoci mimoriadne nadaným, talentovaným a sociálne slabším žiakom školy.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" nájdete v sekcií EDUKA (vpravo hore)
Ďakujeme!
5.2.2016 - EDUKA - tlačivo
V sekcii EDUKA (vpravo hore na úvodnej stránke) pribudlo aktuálne tlačivlo: Vyhlásnie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.
1.12.2015 - EDUKA - oznam
Občianske združenie Eduka pri Gymnáziu, Mládežnícka 51, Banská Bystrica realizovalo projekt v oblasti prevencie kriminality a na ochranu majetku a zdravia žiakov a zamestnancov školy s názvom : Škola - bezpečný priestor pre žiakov a zamestnancov - inštalácia kamerového systému, na ktorý získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR za rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Kamerový systém je v prevádzke od 1.12.2015.
21.1.2015 - DOD v Europa Shopping Center