Poslanie školy:


Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.
Napoleon Hill

Prečo ti bude u nás najlepšie:


G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti
OZNAM!!!
Gymnázium Mikuláša Kováča vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-19933/60069:2-10B0 zo dňa 13.11.2015 otvára od 1.9.2016 nový študijný odbor:
bilingválne päťročné slovensko – čínske štúdium.
Záujemcovia o tento študijný odbor si musia podať prihlášku na štúdium do 20.2.2016 na príslušnú ZŠ. Bližšie informácie o štúdium radi poskytneme na Dni otvorených dverí 11.02.2016 v ESC, Na Troskách, Banská Bystrica od 13:00 hod. do 17:00 hod., resp. na t.č 048/4230061, 048/4131809 alebo sekretariat@gmkbb.edu.sk, skola@gmkbb.edu.sk.-->

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

Aktuality:

20.6.2016 - Štrukturovaný dialóg o EU
Informácia o Štrukturovanom dialógu o EU nájdeš TU!!!
Ďalšie informácie získaš na: http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/
28.4.2016 - Prijímacie skúšky - aktualizácia
V sekcií Uchádzači, podsekcií prijímačky pribudli aktualizované zoznamy prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v náhradnom termíne a po zápise do I. ročníka slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia aj slovensko - čínskeho bilingválneho štúdia
18.4.2016 - Tlmočník španielčiny
Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., má záujem o tlmočníka:
- zo španielčiny do slovenčiny a naopak
- na obdodie od 2-5-2016 do 15-7-2016 na 5 dní v týždni po 8 hod
V prípade záujmu kontaktujte sekretariát školy na tel. čísle 048/4230061
29.3.2016 - Výsledky zo súťaže Angličtinár roka
Výsledky súťaže Angličtinár roka si môžete pozrieť tu
11.3.2016 - Plenárne zasadnutie rodičovského združenia (Na stiahnutie - doc)
Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča PaedDr. Alena Paulová v zmysle ods. 5 §1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v zmysle listu odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OS1-2016/006735-004 zvoláva plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2016 o 16.00 hod..
Program: voľba zákonných zástupcov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča.

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

10.3.2016 - EDUKA 2% z dane
Milí rodičia a priatelia Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici,
Ešte ste sa nerozhodli komu venovať svoje 2% z dane z príjmu ?
Budeme veľmi radi, ak ich venujete nášmu občianskemu združeniu Eduka pri Gymnáziu, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Cieľom činnosti združenia je rozvíjanie duchovných a fyzických hodnôt, podpora zdravia, výchovy, vzdelávania a športu žiakov a učiteľov Gymnázia na Mládežníckej 51 v Banskej Bystrici.
Vaše 2% budú použité pri:
€ organizovanií výchovno-vzdelávacích, umelecky a jazykovo zameraných pobytov pre žiakov a učiteľov školy,
€ podporovaní voľnočasových aktivít v oblasti samovzdelávania, kultúry, umenia, zdravia, športu a turistiky žiakov a učiteľov školy
€ nákupe a modernizácii učebných pomôcok, odborných učební, laboratórií a odborných kabinetov,
€ rozširovanie a využívanie výpočtovej techniky,
€ dopĺňanie knižničných zbierok,
€ zlepšovanie študijných podmienok žiakov a pracovných podmienok učiteľov,
€ poskytovanie pomoci mimoriadne nadaným, talentovaným a sociálne slabším žiakom školy.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" nájdete v sekcií EDUKA (vpravo hore)
Ďakujeme!
5.2.2016 - EDUKA - tlačivo
V sekcii EDUKA (vpravo hore na úvodnej stránke) pribudlo aktuálne tlačivlo: Vyhlásnie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.
1.12.2015 - EDUKA - oznam
Občianske združenie Eduka pri Gymnáziu, Mládežnícka 51, Banská Bystrica realizovalo projekt v oblasti prevencie kriminality a na ochranu majetku a zdravia žiakov a zamestnancov školy s názvom : Škola - bezpečný priestor pre žiakov a zamestnancov - inštalácia kamerového systému, na ktorý získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR za rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Kamerový systém je v prevádzke od 1.12.2015.
21.1.2015 - DOD v Europa Shopping Center